Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (publ), 556525–6905, den 12 maj 2022.

Bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från samma dag. Information om att kallelse skett till årsstämman har annonserats i Svenska Dagbladet den 11 april 2022.

§ 1         Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Christina Rogestam.

§ 2         Val av ordförande vid stämman

Christina Rogestam utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokaten Marek Zdrojewski förde protokoll vid stämman.

Kallelsen till årsstämman i Fastighets AB Balder (publ) bilades protokollet. (Bilaga 1)

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet. (Bilaga 2)

Redovisningen av resultatet av poströster avseende varje punkt på dag­ordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet. (Bilaga 3)

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3         Upprättande och godkännande av röstlängden

Förteckning (Bilaga 4) som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4         Val av en justeringsman

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Uwe Löffler.

§ 5         Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6         Godkännande av dagordning

Dagordningen som intagits i kallelsen, godkändes som dagordning på stämman.

§ 7         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelsen.

Konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning med därtill hörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning var framlagd genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 8 a      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans­räkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

§ 8 b      Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att till förfogande stående vinstmedel, 18 262 254 051 kr, balanseras i ny räkning.

§ 8 c      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår skulle utgå med sammanlagt 560 000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11       Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i före­kommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Christina Rogestam.

§ 12       Beslut om valberedningen

Stämman beslutade att anta principer för utseende av ledamöter till valbered­ningen i enlighet med valberedningens förslag. (Bilaga 1)

§ 13       Beslut om godkännande av den av styrelsen framlagda ersättnings­rapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen. (Bilaga 5)

§ 14       Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare i enlighet med styrelsens förslag. (Bilaga 1)

§ 15       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. (Bilaga 1) Det antecknades att beslutet biträdes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företräda aktierna.

§ 16       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och över­låtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. (Bilaga 1) Styrelsens motiverade yttrande bifogas som (Bilaga 6). Det antecknades att beslutet biträdes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företräda aktierna.

§ 17       Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Stämman biföll styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit), innefattande ändring av bolagsordningen, (Bilaga 1) Bolagsordningens nya utformning bilades protokollet. (Bilaga 7) Det antecknades att beslutet biträdes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företräda aktierna.

§ 18       Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Mot bakgrund av den risk som alltjämt får anses föreligga hänförligt till coronapandemin genomfördes årsstämman digitalt. Aktieägarna utövade sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Anförandet av bolagets verkställande direktör spelades in och finns tillgängligt här.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92 eller
Marcus Hansson, Finanschef, telefon 031-10 95 94