Fastighets AB Balders årsredovisning för 2020 är nu tillgänglig på balder.se

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

Balders årsredovisning för 2020 finns nu att läsa på hemsidan. Rapporten innehåller även koncernens hållbarhetsredovisning.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomichef Eva Sigurgeirsdottir, telefon 031-10 99 13

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 08.00 CET.
 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se