Delårsrapport januari-mars 2019

Finansiella rapporter  – 


  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 901 Mkr (683), vilket motsvarar en ökning per aktie med 32% till 5,01 kr (3,80)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 288,74 kr per aktie (237,48)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 797 Mkr (1 573)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 188 Mkr (2 015) motsvarande 6,60 kr per aktie (11,20)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 046 Mkr (815). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 32% och uppgick till 901 Mkr (683), vilket motsvarar 5,01 kr per aktie (3,80). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 196 Mkr (151).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 390 Mkr (2 187). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 188 Mkr (2 015), motsvarande 6,60 kr per aktie (11,20). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 708 Mkr (1 737), värdeförändringar avseende räntederivat med -99 Mkr (-16) samt resultat från andelar i intressebolag om 178 Mkr (170).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se