Bokslutskommuniké 2006

Finansiella rapporter  – 

• Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35)

• Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 160,3 Mkr (46,4)

• Under 2006 har Balder förvärvat 75 fastigheter för sammanlagt 4 Mdkr.

Årets förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 160,3 Mkr (46,4), vilket motsvarar 10,23 kr per aktie (3,57). Ökningen är främst ett resultat av den kraftiga tillväxten i Balders fastighetsbestånd under 2006. Därutöver redovisas orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 212,0 Mkr (143,6). Årets resultat efter skatt uppgick till 440,8 (264,4) motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35).

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.


Kalendarium
Årsredovisning 2006 april 2007
Årsstämma 18 april 2007
Delårsrapport januari-mars 2007 22 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 2007 27 aug 2007
Delårsrapport januari-september 2007 27 nov 2007

Bilaga: Bokslutskommuniké 2006


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomi- och finanschef Ulf Johanson, telefon 0739-421 222