Delårsrapport januari – mars 2007

Finansiella rapporter  – 

• Resultat efter skatt uppgick till 59,2 Mkr (30,5)

• Resultat per aktie uppgick till 3,65 kr (2,07)

• Hyresintäkterna uppgick till 171,0 Mkr (88,2)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 40,0 Mkr (23,1)


Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 40,0 Mkr (23,1), vilket motsvarar 2,47 kr per aktie (1,56). Ökningen beror främst av att fastighetsbeståndet är betydligt större första kvartalet 2007 än under samma period 2006. Därutöver redovisas orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 49,5 Mkr (19,3). Periodens resultat efter skatt uppgick till 59,2 Mkr (30,5) motsvarande 3,65 kr per aktie (2,07).


Bilaga: Delårsrapport jan – mars 2007