Delårsrapport januari – september 2009

Finansiella rapporter  – 

• Balder har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB. 99,2% av aktieägarna har accepterat villkoren • Förvaltningsresultat före skatt ökade till 272,8 Mkr (117,5), motsvarande 16,28 kr per aktie (7,31) • Hyresintäkterna uppgick till 539,0 Mkr (466,6) • Resultat efter skatt uppgick till 193,8 Mkr (-28,0), motsvarande 11,57 kr per aktie (-1,75) • Eget kapital uppgick till 131,02 kr per aktie (140,22) Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 272,8 Mkr (117,5), vilket motsvarar 16,28 kr per aktie (7,31). I förvaltningsresultatet ingår förvaltningsresultat från intressebolag med 57,4 Mkr (38,3) och från Din Bostad med 15,5 Mkr (-). Den kraftiga förbättringen av förvaltningsresultatet beror på ökade hyresintäkter i befintligt bestånd, minskade fastighetskostnader, lägre finansieringskostnader samt fastighetsbeståndets förändring. Periodens resultat efter skatt uppgick till 193,8 Mkr (-28,0) motsvarande 11,57 kr per aktie (-1,75). I resultatet efter skatt ingår realiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 9,6 Mkr (13,5), orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med -9,2 Mkr (-95,0), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -3,8 Mkr (-56,2) samt resultat från andelar i intressebolag om 81,6 Mkr (15,0). För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Bilaga: Delårsrapport januari – september 2009 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 25 november 2009.