Delårsrapport januari – mars 2009

Finansiella rapporter  – 

• Förvaltningsresultat före skatt ökade till 69,7 Mkr (31,2), motsvarande 4,43 kr per aktie (1,93) • Hyresintäkterna uppgick till 162,0 Mkr (152,3) • Resultat efter skatt uppgick till -27,3 Mkr (42,1), motsvarande -1,74 kr per aktie (2,59) • Eget kapital uppgick till 116,01 kr per aktie (143,51) Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar, derivat och skatt, uppgick till 69,7 Mkr (31,2), vilket motsvarar 4,43 kr per aktie (1,93). I förvaltningsresultatet ingår förvaltningsresultat från intressebolag med 20,8 Mkr (10,4). Den kraftiga förbättringen av förvaltningsresultatet beror på ökade hyresintäkter i befintligt bestånd, minskade fastighets- och finansierings-kostnader, utdelning på intressebolags noterade aktieinnehav samt fastighetsbeståndets förändring. Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,3 Mkr (42,1) motsvarande -1,74 kr per aktie (2,59). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med - Mkr (7,9), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -67,8 Mkr (-10,1) samt resultat från andelar i intressebolag om -2,9 Mkr (26,4). För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2009 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 16.00 den 26 maj 2009.