Delårsrapport januari – juni 2009

Finansiella rapporter  – 

• Balder har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB. 94,7% av aktieägarna har accepterat villkoren • Uthyrningsgraden har under året ökat från 94% till 95% • Förvaltningsresultat före skatt ökade till 160,6 Mkr (68,4), motsvarande 10,20 kr per aktie (4,22) • Hyresintäkterna uppgick till 329,1 Mkr (309,7) • Resultat efter skatt uppgick till 94,1 Mkr (76,1), motsvarande 5,97 kr per aktie (4,69) • Eget kapital uppgick till 123,71 kr per aktie (145,90) Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 160,6 Mkr (68,4), vilket motsvarar 10,20 kr per aktie (4,22). I förvaltningsresultatet ingår förvaltningsresultat från intressebolag med 36,7 Mkr (21,5). Den kraftiga förbättringen av förvaltningsresultatet beror på ökade hyresintäkter i befintligt bestånd, minskade fastighetskostnader, lägre finansieringskostnader samt fastighetsbeståndets förändring. Periodens resultat efter skatt uppgick till 94,1 Mkr (76,1) motsvarande 5,97 kr per aktie (4,69). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 9,6 Mkr (13,5), orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med -3,7 Mkr (-51,9), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -28,0 Mkr (19,1) samt resultat från andelar i intressebolag om 49,6 Mkr (61,3). För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2009 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 11.00 den 27 augusti 2009.