Delårsrapport januari – september 2008

Finansiella rapporter  – 

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 130,6 Mkr (146,6), vilket motsvarar 8,13 kr per aktie (9,04).
Jämfört med samma period föregående år har fastighetsbeståndet minskat med ca 245 000 kvm, vilket är en konsekvens av renodlingen av fastighetsbeståndet som gjordes under 2007. Resultatet har också påverkats av högre räntenivå än under samma period 2007.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -28,0 Mkr (553,6) motsvarande -1,75 kr per aktie (34,13). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar om 13,5 Mkr (70,0) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med -95,0 Mkr (513,9) samt resultat från andelar i intressebolag om 15,0 Mkr (1,0).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29


Bilaga: Delårsrapport januari – september 2008