AFFÄRSIDÈ, STRATEGI & MÅL

Balders affärsidé är att med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta fastigheter för bostäder och kommersiellt bruk i större orter med en positiv utveckling.

Balder ska vara en långsiktig ägare med stabila kassaflöden, nöjda kunder och medarbetare som genom en hög aktivitetsnivå och effektiv förvaltning skapar goda förvaltningsresultat. Bolaget skapar tillväxt genom att förvärva, investera i och utveckla fastigheter samtidigt som kundernas behov tillgodoses.

Finansiella mål

  • Belåningsgraden ska inte överstiga 50 procent
  • Räntetäckningsgraden ska vara minst 2 gånger
  • Soliditeten ska vara minst 40 procent
  • Nettoskuld/EBITDA ska över tid inte överstiga 11 gånger

Hållbarhetsmål

Balders hållbarhetsarbete styrs bland annat av följande mål:

  • Energieffektivisera 2 procent per kvm och år.
  • Mer än halvera utsläppen i den egna verksamheten till 2030, med basår 2022, samt uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045.
  • Miljöcertifiera alla nyproducerade fastigheter.
  • Inte ha några incidenter av korruption eller diskriminering.
  • Öka andelen grön finansiering.