BALDERGRUPPEN 

Balder har växt mycket sedan start och idag äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och kommersiella lokaler i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Inom Baldergruppen finns också ett antal dotter- och intressebolag.

Fastighets AB Balder grundades i Sverige 2005. Idag finns vi representerade på 15 orter, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Vi ambition är att vara en stabil ägare som skapar attraktiva och trygga områden där människor kan bo och göra goda affärer. Fastighetsbeståndet omfattar bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i huvudstäder och andra större städer. Under senare år har projektportföljen vuxit med flera investeringar i stora stadsutvecklingsprojekt som exempelvis Karlatornet i Göteborg och Kungens Kurva i Stockholm.

Bovieran

Samma år som Balder grundades startade familjen Mellberg Bovieran AB. Sedan 2015 är Bovieran ett helägt dotterbolag till Balder. Bostadskonceptet med bostadsrätter för de som fyllt 55 år och som vill bo i en unik miljö är inspirerad av livet på Rivieran.

Intressebolag och joint ventures

Under åren har Balder blivit delägare i ett antal fastighetsförvaltande och projektutvecklande intressebolag och joint ventures samt nischbanken Norion Bank (tidigare Collector Bank). Information om alla bolag finns i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa om ett urval av dem.

Trenum AB

Trenum ägs till 50 % vardera av Tredje AP-fonden och Balder. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostäder i Sverige. Fastighetsbeståndet är främst beläget i Sveriges tre storstadsregioner och regionstäder och består till stor del av nyproducerade bostäder och bostäder under produktion. 

Fastighets AB Centur

Centur är inriktat på fastighetsförvaltning, projektutveckling och fastighetsinvesteringar. Projektutvecklingen gäller främst nybyggnation av handels- och kontorslokaler samt bostadslägenheter, men också förädling av projektfastigheter. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet. Balder och Peab äger 50 % vardera av bolaget.

Tulia AB

Balder äger 50 % i Tulia och resterande del ägs av André Åkerlund AB. Bolaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter i centrala lägen i Stockholm. 

Entra ASA

Entra äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Oslo med omnejd, Bergen, Stavanger och Trondheim. Bolaget är noterat på Oslo Börs och Balders ägarandel uppgår till knappt 40 %. 

Next Step Group

Next Step Group är ett stads- och fastighetsutvecklingsbolag baserat i Göteborg med visionen att skapa miljöer där människor känner stolthet, närhet och delaktighet. Bolaget driver idag tre stora stadsutvecklingsprojekt i Göteborgsområdet: Wendelstrand, GoCo Health Innovation City och Link40. Balders ägarandel uppgår till 50 %.

BALDERS VERKSAMHET I DANMARK

Balders etablering i Danmark inleddes under 2012 genom ett förvärv av bostäder om 43 500 kvm och idag har koncernen ett brett innehav av fastigheter i och runt Köpenhamn. Balder äger även sex hotell i Köpenhamns innerstad samt den historiska nöjesbyggnaden Cirkusbygningen. I Danmark har Balder också ett antal spännande nyproduktionsprojekt, däribland Strandby Høje och Torveporten som båda kommer att vara färdiga 2024.

FINSK FÖRVALTNING OCH SATO

Sedan 2015 är Balder delägare i SATO Oyj som är Finlands näst största bostadsfastighetsbolag. Vid utgången av 2022 uppgick Balders ägarandel till 56,5 %. SATO står för högkvalitativa fastigheter i bra lägen som kompletterar Balders befintliga verksamhet och fastighetsportfölj. SATO utvecklar och förvaltar bostäder i framför allt storstadsregionerna med fokus på Storhelsingfors, Tammerfors och Åbo. 

I maj 2023 startade Balder också en egen förvaltningsorganisation i Finland. Detta för att möjliggöra en mer effektiv och sammanhållen förvaltning av våra helägda fastigheter där även fastigheterna som ägs genom dotterbolaget Serena Properties AB ingår.

FASTIGHETER I NORGE

Under senare år har Balder successivt utökat beståndet i Norge, bland annat genom att förvärva Asset Buyout Partners (ABP), 60 % av Anthon Eiendom AS samt 40 % av aktierna i Entra ASA.  

ABP är ett ledande norskt industrifastighetsbolag med fastighetstillgångar belägna i driftskritiska energi- och maritima kluster längs norska kusten. Anthon Eiendom utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i de östra delarna av Norge, främst i Oslo-området. Entra är ett av Norges största fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i de fyra största städerna i Norge.

HOTELL OCH FASTIGHETER I TYSKLAND OCH STORBRITANNIEN

Under 2018 förvärvade Balder en tysk fastighetsportfölj bestående av sju hotellfastigheter. Fastigheterna har över 800 hotellrum med en total uthyrningsbar yta om drygt 40 000 kvadratmeter. Ungefär 40 % av hyresvärdet ligger i Berlin och andra betydande orter som Leipzig, Erfurt och Gelsenkirchen. Operatörerna för hotellen är Ligula Germany GmbH som är ett dotterbolag till Good Morning Hotels. I London äger Balder fyra kommersiella fastigheter; två kontorsfastigheter sedan 2019 samt två bilhallar sedan 2023.