VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Balders hållbarhetsramverk sätter fokus på de frågor som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att påverka. Detta tar sig uttryck på många sätt och alla medarbetare kan bidra. 

Till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger globala mål och internationella ramverk som FN:s globala hållbarhetsmål, Global Compact och Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Bland de globala hållbarhetsmålen har vi valt sex målområden som bedöms vara mest relevanta för vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att påverka. Samtidigt prioriteras proaktiva aktiviteter för att minska risker inom sociala, klimat- och miljömässiga samt ekonomiska hållbarhetsfrågor.

FEM OMRÅDEN

Balders hållbarhetsramverk utgörs av fem övergripande delar som samlar bolagets väsentliga frågor avseende såväl social, miljömässig som ekonomisk hållbarhet. Kopplat till frågorna har vi också satt mål som tillsammans guidar och driver arbetet framåt.

FASTIGHETER

Väsentliga frågor 

 • Energieffektivisering och förnybara energikällor
 • Utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning
 • Miljöcertifierade fastigheter
 • Minimera avfall och öka sorteringsgrad

 

Mål

 • Energieffektivisering 2 % per kvm och år
 • Reducerad vattenanvändning 2 % per kvm och år
 • 50 % minskning av absoluta CO2e-utsläpp i Scope 1 och Scope 2 till 2030, med 2022 som basår
 • 55 % minskning av CO2e-utsläpp per kvadratmeter uthyrningsbar yta i Scope 3 till 2030, med basår 2022 
 • Nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2045, med 2022 som basår
 • Alla nyproducerade fastigheter ska uppfylla minst Miljöbyggnad Silver eller motsvarande certifiering
 • Öka andelen miljöcertifierade byggnader i Balders befintliga fastighetsbestånd

OMRÅDEN

Väsentliga frågor 

 • Hyresgästers trygghet och trivsel
 • Områdesutveckling för social hållbarhet
 • Ansvarfulla och fossilfria transporter

 

Mål

 • Skapa arbetstillfällen i förvaltningsorganisationen för ungdomar
 • Genomföra insatser för hållbart resande till och från fastigheterna

SAMARBETEN

Väsentliga frågor 

 • Affärsetik och ansvarsfull samverkan
 • Sociala och miljömässiga krav i leverantörskedjan

 

Mål

 • Inga incidenter av korruption
 • Inga incidenter av diskriminering

MEDARBETARE

Väsentliga frågor 

 • God arbetsmiljö med nöjda medarbetare
 • Mångfald och jämlikhet
   

Mål

 • Alla medarbetare ska utbildas i uppförandekoden
 • Verka för miljövänliga resor

FINANSER

Väsentliga frågor 

 • Långsiktig ekonomisk stabilitet och lönsamhet
 • Grön finansiering

 

Mål

 • Öka andelen grön finansiering

Års- och hållbarhetsredovisningar

I våra års- och hållbarhetsredovisningar berättar vi mer om hållbarhetsarbetet, våra aktiviteter, mål och resultat.