BALDER SOM INVESTERING

Att investera i Balder är en investering i ett av Nordens största privatägda fastighetskoncerner. Balder är en långsiktig och stabil fastighetsägare med en väldiversifierad fastighetsportfölj bestående av bostäder, kommersiella fastigheter och nyproduktionsprojekt i huvudstäder och andra större städer i sex länder.

Det finns många goda anledningar att investera i Balder. Vår affärsmässighet och bredd i kombination med lokala kännedom är några.  

Historiskt lyckade investeringar

Balder har sedan starten investerat i bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och projekt i huvudstäder och andra större städer som utvecklas positivt. Investeringar görs framförallt i områden där bolaget redan verkar, med tyngdpunkt på Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn.

En väldiversifierad fastighetsportfölj  

Enligt redovisat värde per fastighetskategori består bolagets totala fastighetsbestånd till cirka 60 procent av bostäder och 40 procent kommersiella fastigheter. Den största andelen av marknadsvärdet återfinns i region Helsingfors, region Göteborg och region Stockholm.

Starkt balansräkning och lågt risktagande

Balder har en investment grade rating från S&P om BBB med Negative outlook vilket bland annat återspeglar bolagets stora och breda fastighetsportfölj, stabila uthyrningsgrad och hyresintäkter. Vidare har vi en väldiversifierad låneförfallostruktur med modest andel säkerställd skuld och en verksamhet väl lämpad för både obligationsfinansiering och säkerställda banklån. En balansräkning som uppfyller kriterierna för en investment grade rating och kontinuerlig tillgång till obligationsfinansiering ligger väl i linje med bolagets riskprofil.

Långsiktiga och engagerade ägare

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB, Arvid Svensson Invest AB samt ett antal institutionella investerare. Vilka dessa är framgår av Balders aktieägarlista. Vår målsättning är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna och bedömningen är fortsatt att det bäst uppnås genom att återinvestera vinsterna i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt.

Tillväxt sedan börsintroduktion 

Balders viktigaste mål är att över tid öka förvaltningsresultatet per aktie. De senaste fem åren har förvaltningsresultatet ökat med i genomsnitt 17 procent per år och substansvärdet med i genomsnitt 20 procent per år. Under samma tidsperiod har aktien handlats till i genomsnitt 102 procent av substansvärdet och 16 gånger förvaltningsresultatet. 

Hållbar finansering 

Balder har sedan flera år grön finansiering i form av gröna lån och gröna obligationer, och bland annat ska alla fastigheter som byggs i egen regi miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande. Sustainalytics har gett Balder en ESG risk rating på 12,3 vilket placerar verksamheten väl inom ramen för låg risk. Målsättningen är att öka andelen aktiviteter inom verksamheten som kan klassas förenliga med EU-taxonomin.