HÅLLBARHETSREDOVISNING

Förutom redovisningen i vår års- och hållbarhetsredovisning mäts och analyseras vårt hållbarhetsarbete kontinuerligt av externa oberoende aktörer.

Våra års- och hållbarhetsredovisningar finns att ta del av online eller ladda ner som PDF.

Balder har under flera år rapporterat enligt Global Reporting Initiative (GRI). Från och med 2023 utvecklar vi hållbarhetsredovisningen ytterligare genom att successivt anpassa redovisningen efter de nya EU-direktiven ESRD/CSRD.

För att utvärdera risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar följer Balder rekommendationerna i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), och arbetar för att implementera rekommendationerna inom de områden som ingår.

Rapportering enligt EU-taxonomin

EU-taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem som tydliggör vad som är hållbara ekonomiska aktiviteter i en verksamhet. Balder omfattas av upplysningskraven enligt taxonomiförordningen och rapporterar både andel ekonomisk aktivitet som omfattas av EU-taxonomin (eligibility) och den andel som är förenlig med EU-taxonomin (alignment). För att en aktivitet ska klassificeras som hållbar behöver den väsentligt bidra till minst ett av taxonomins sex miljömål, inte orsaka betydande skada (DNSH) för något av de andra målen och uppfylla kraven i definierade minimiskyddsåtgärder.

ESG Risk rating

Vi låter kontinuerligt Morningstar-företaget Sustainalytics mäta Balders exponering för branschspecifika väsentliga ESG-risker (Environmental, Social, Governance) och hur väl vi hanterar dessa. Ju lägre ratingsiffra ett bolag får, desto bättre placerar sig bolaget på skalan. 

Balder ligger stabilt inom ramen för låg risk. 2023 uppdaterade Sustainalytics Balders ESG risk rating till 12,3 från 13,8 vilket placerar oss närmre den önskvärda nivån försumbar risk.

Nasdaq ESG Transparency Partner

Balder är en certifierad Nasdaq ESG Transparency Partner. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och varje år rapporterar vi hållbarhetsdata till börsen för att visa hur vi arbetar med miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) frågor. Certifieringen ges till bolag som visar engagemang för marknadstransparens och höjda standarder inom ESG.