BALDERS ÅRSSTÄMMOR

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter kan utövas.

För att delta i beslut som fattas under årsstämman erfordras att aktieägaren är närvarande, antingen personligen eller genom ombud, att aktieägaren är införd i aktieboken vid visst datum före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget inom viss fastställd tid.

Fastighets AB Balders årsstämma 2024 >>

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Här hittar du protokoll från Balders årsstämmor sedan 2006.