BOLAGSSTYRNING 

Ägarnas uppdrag till Balders styrelse och ledning är att skapa värde genom att förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Fastighets AB Balder är noterad på Nasdaq Stockholm och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrning i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget. Regelverket har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer, den så kallade Koden och genom självreglering.

Några av Kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, vilket Balder ser som en naturlig del av principerna för verksamheten. Koden innebär även att viss information ska hållas tillgänglig på webbplatsen.

Styrningskollektivet

Balders styrelse

Balders ledning och revisor

Balders valberedning

Du som vill ta del av Balders bolagsstyrningsrapport hittar den i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning