Bolagsordning

Bolagsordning för Fastighets AB Balder (publ), org. nr. 556525-6905.

§ 1. Firma
Bolagets företagsnamn är Fastighets AB Balder (publ). Bolaget är publikt.
 

§ 2. Föremål för verksamheten
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
 

§ 3. Styrelse
Bolagets styrelse, som ska bestå av minst tre och högst sju personer, ska ha sitt säte i Göteborg. Antalet styrelsesuppleanter ska vara högst tre.

Styrelseledamöterna och suppleanterna väljes årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 

§ 4.  Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
 

§ 5. Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000. Aktier av två slag får ges ut, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 200 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 3 800 000 000.
 

§ 6. Aktieslag och företrädesrätt
6.1. Varje aktie av serie A ska ha ett röstvärde om en (1) röst och varje aktie av serie B ska ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.

6.2. Beslutar bolaget att genom kontant emission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6.3. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

6.4. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

6.5. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

6.6. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

6.7. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 

§ 7. Bolagsstämmas sammankallande
7.1. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

7.2. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

7.3. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

7.4. För att aktieägare ska få medföra högst två biträden på bolagsstämman måste aktieägaren anmäla antalet biträden till bolaget på sätt och tid som anges i föregående stycke rörande aktieägares egen anmälningsplikt.

§ 8. Bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en justeringsman
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 13. Stämmans avslutande

§ 9. Revisor
På bolagsstämma utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Istället för revisor kan för samma tid utses registrerat revisionsbolag.
 

§ 10. Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.
 

§ 11. Fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).
 

§ 12. Räkenskaper
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.
 

§ 13. Omvandling
A-aktie ska kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie på begäran av ägare till A-aktie. Framställning därom ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser.

Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering.
 

§ 14. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 12 maj, 2022.