VALBEREDNING 

Valberedningen representerar Balders aktieägare och har till uppgift att bereda vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman.

Vid Balders årsstämma den 11 maj 2023 beslutades att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna eller ägarkonstellationerna samt styrelsens ordförande Christina Rogestam, som företräder övriga aktieägare.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2024 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 30 september 2023 och kända förändringar därefter:

  • Jesper Mårtensson, företrädande Erik Selin Fastigheter AB
  • Rikard Svensson, företrädande Arvid Svensson Invest AB
  • Patricia Hedelius, företrädande AMF Tjänstepension och Fonder
  • Christina Rogestam, styrelsens ordförande

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till info@balder.se.