HÅLLBARHETSSTYRNING

Hållbarhet ska vara integrerat i Balders dagliga verksamhet och styrs av den övergripande hållbarhetspolicyn och uppförandekoden. Genom att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor hanteras risker och samtidigt identifieras nya affärsmöjligheter.

Vår uppförandekod och relaterade policys bygger på internationella riktlinjer som FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa policys samspelar med vår affärsidé, mål och övriga policys för att styra bolaget i en långsiktigt hållbar riktning. Bolagets miljöpolicy ingår i hållbarhetspolicyn som du hittar tillsammans med Uppförandekoden och övriga policyer under Bolagsstyrning.

Balder försöker i så stor utsträckning som möjligt bidra till en positiv utveckling i ett större perspektiv än enbart i den egna verksamheten, bland annat genom att ställa krav på leverantörer och utveckla hållbara stadsdelar och områden.

Förvaltning och utveckling av fastigheter är, liksom all affärsverksamhet, förenad med risker och dessa måste hanteras ansvarsfullt och kontrollerat. Vi arbetar löpande med att identifiera och minska de risker som kan påverka verksamheten. Rätt hanterade kan risker medföra möjligheter och vara värdeskapande.

För att utvärdera risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar följer Balder rekommendationerna i Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), och arbetar för att implementera rekommendationerna inom de områden som ingår.

Visselblåsarfunktion 

Balder har som mål att upprätthålla en kultur som präglas av öppenhet och att vara en långsiktig, ansvarsfull aktör som agerar affärsetiskt. Det är viktigt för oss att oegentligheter och missförhållanden uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi en visselblåsarfunktion och uppmanar alla att rapportera misstänkt överträdelse av Uppförandekoden eller andra policyer.