Grön finansiering

Balders ramverk för grön finansiering syftar till att finansiera projekt som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Ramverket uppdaterades 2023 och är i linje med bolagets fokus på ökad andel grön finansiering.

Hållbar finansiering är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Balders ramverk har utformats för att ge bolaget en rad gröna finansieringsmöjligheter och bygger på tredjepartscertifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning.  

Balders första gröna ramverk togs fram 2019. Ramverket för grön finansiering 2023 har utvecklats med anpassning till EU-taxonomin och koppling till vår ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030. Bolaget har möjlighet att emittera gröna obligationer, med tillägget att emissionslikviden enbart används för finansiering av de projekt och tillgångar som omfattas av ramverket.  

Balders ramverk för grön finansiering har utvecklats i linje med ICMA’s Green Bond Principles 2021 och har genomgått en oberoende utvärdering av Cicero Shades of Green, och tilldelats omdömet ”Medium Green”. Balder kommer årligen publicera en Green Financing Impact Report med en redovisning av hur medlen har använts.

Utöver gröna obligationer har Balder även gröna lån med svenska banker både inom Balderkoncernen och i intressebolag, liksom ett grönt låneavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB).