• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Q 2, 2017

Förvaltningsresultatet per stamaktie för andra kvartaletrespektive första halvåret förbättrades med 19 respektive 25 % jämfört med samma period förra året. Att över tid öka förvaltningsresultatet har, från det att Balder bildades i nuvarande form för 12 år sedan, varit det ekonomiska nyckeltal vi på daglig basis lägger störst vikt vid.
 
Vi presenterar kvartalsvis Balders aktuella intjäningsförmåga vilken representerar en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet på årsbasis vid utgången av respektive delårsperiod. Jämfört med samma kvartal förra året är ökningen av aktuell intjäning per stamaktie 25 %. Om vi jämför med föregående kvartal, respektive årsskifte är förbättringen 5 respektive 7 %.

Investeringar

Under första halvåret har vi varit nettosäljare av fastigheter. Även inräknat investeringarna i pågående byggnationer och projekt så har nettot varit att försäljningar har varit större än samtliga investeringar. Över tid kommer Balder vara en stor netto investerare av fastigheter och i projekt men vi är flexibla gällande tidpunkten för förvärv och investering. Sålunda kommer Balder vara nettosäljare vissa perioder och större investerare andra perioder.
 
Eftersom Balder nu har officiell rating (av S&P och Moody´s) är det också ytterst viktigt att vårda balansräkningen för att minst bibehålla nuvarande kreditbetyg.

Intressebolag

Balder har nästan sedan starten i nuvarande form haft ett ökande antal investeringar i intressebolag. Att även investera i delägda bolag ökar antalet möjliga potentiella affärer vilket i sin tur, enligt min bedömning, påverkar avkastningen för Balders aktieägare i positiv riktning.
 
Utöver ekonomisk utdelning ger våra partners oss även ökad kunskap på diverse olika områden och det är dessutom väldigt berikande på det personliga planet för mig och många av mina medarbetare.
 
Vår värdemässigt största intressebolagsinvestering Collector får ny VD den 1 september. Liza Nyberg efterträder då Lena Apler som återgår till rollen som (väldigt aktiv) ordförande. Jag känner stort förtroende för Liza och ser fortsatt mycket positivt på Collectors tillväxtmöjligheter.

Balder 12

I och med denna delårsrapport har Balder funnits i nuvarande form i 12 år. Substansvärdes respektive tecknings-/ aktiekursutvecklingen har varit följande per 30 juni respektive år:

 
Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning.

Avslutningsvis

vill jag tacka samtliga som på ett eller annat sätt varit med oss under våra första 12 år. Jag är lyckligt lottad som får tillbringa dagarna med det jag helst vill göra och dessutom ihop med så många passionerade medarbetare.

Erik Selin
Verkställande direktör

 

 

Finansiella rapporter
Prenumerera
Våra kontor