Fastighets AB Balders (publ) bokslutskommuniké januari-december 2023

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr (5,48).
     
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 85,06 kr per aktie (92,10).
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 11 944 Mkr (10 521).
     
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175) motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09).

Årets förvaltningsresultat uppgick till 6 549 Mkr (6 659). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 135 Mkr (6 139), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3 % till 5,32 kr per aktie (5,48). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 917 Mkr (1 929).

Årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 Mkr (10 989). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6 746 Mkr (10 175), motsvarande -5,85 kr per aktie (9,09). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 Mkr (5 419), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -14 Mkr (111), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 544 Mkr (110), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -1 899 Mkr (1 617) samt resultat från andelar i intressebolag om -2 236 Mkr (1 002).

- Vår höga andel bostäder och väldiversifierade kommersiella portfölj gör att vi är motståndskraftiga även i sämre tider samtidigt som vi är ödmjuka inför framtiden, säger Balders vd Erik Selin.

Presentation av Balders bokslutskommuniké 2023
Klockan 08:45 (CET) den 9 februari håller vd Erik Selin och finanschef Ewa Wassberg en webbsänd presentation. Presentationen hålls på engelska och under telefonkonferensen finns möjlighet för finansmarknadens representanter att ställa frågor. Följ webbsändningen på https://ir.financialhearings.com/fastighets-balder-q4-2023.

Vänligen registrera dig här för att kunna ställa frågor under konferenssamtalet. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens-ID. Mediefrågor hänvisas till press@balder.se.

Den inspelade presentationen och telefonkonferensen finns i efterhand tillgänglig här.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 kl. 08.00 CET.