Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2014

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 1 275 Mkr (854), motsvarande 6,64 kr per stamaktie (4,57)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 525 Mkr (1 884)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3 128 Mkr (1 738), motsvarande 18,10 kr per stamaktie (10,11)
  • Eget kapital uppgick till 70,10 kr per stamaktie (52,14) och substansvärdet uppgick till 86,33 kr per stamaktie (60,50)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och för preferensaktier utdelas 20 kr per aktie (20)

Årets förvaltningsresultat ökade med 49 procent och uppgick till 1 275 Mkr (854), vilket motsvarar 6,64 kr per stamaktie (4,57). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med
195 Mkr (157). Årets resultat efter skatt uppgick till 3 128 Mkr (1 738) motsvarande 18,10 kr per stamaktie (10,11). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 050 Mkr (854), värdeförändringar avseende räntederivat med -624 Mkr (433) samt resultat från andelar i intressebolag om 317 Mkr (204).

 

Kalendarium  
Årsredovisning 2014 vecka 15, 2015
Årsstämma 6 maj 2015
Delårsrapport januari-mars 2015 6 maj 2015
Delårsrapport januari-juni 2015 21 aug 2015
Delårsrapport januari-september 2015         4 nov 2015
Bokslutskommuniké 2015 18 februari 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:            Bokslutskommuniké 2014

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 18 februari 2015.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2014 ett värde om 37,4 Mdkr (27,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se