Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2015

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 1 780 Mkr (1 275), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 46 procent till 9,71 kr (6,64)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 711 Mkr (2 525)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4 916 Mkr (3 128), motsvarande 28,98 kr per stamaktie (18,10)
  • Eget kapital (inkl Collector AB till marknadsvärde) uppgick till 128,03 kr per stamaktie (70,10) och substansvärdet uppgick till 159,14 kr per stamaktie (86,33)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och för preferensaktier utdelas 20 kr per aktie (20)

Årets förvaltningsresultat ökade med 40 procent och uppgick till 1 780 Mkr (1 275), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 46 procent till 9,71 kr (6,64). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 457 Mkr (195). Årets resultat efter skatt uppgick till 4 916 Mkr (3 128) motsvarande 28,98 kr per stamaktie (18,10). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 388 Mkr (3 050), värdeförändringar avseende räntederivat med 227 Mkr (-624) samt resultat från andelar i intressebolag om 831 Mkr (317).

Kalendarium  
Årsredovisning 2015    vecka 14, 2016
Årsstämma 10 maj 2016
Delårsrapport januari-mars 2016       10 maj 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 23 aug 2016
Delårsrapport januari-september 2016          3 nov 2016
Bokslutskommuniké 2016 22 februari 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:          Bokslutskommuniké 2015

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 18 februari 2016.
  
   
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2015 ett värde om 68,5 Mdkr (37,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
 
Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se