Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2013

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 854 Mkr (691), motsvarande 4,57 kr per stamaktie (3,73)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 884 Mkr (1 701)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 738 Mkr (1 162), motsvarande 10,11 kr per stamaktie (6,69)
  • Eget kapital uppgick till 52,14 kr per stamaktie (42,15) och substansvärdet uppgick till 60,50 kr per stamaktie (50,37)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och för preferensaktier utdelas 20 kr per aktie (20)

Årets förvaltningsresultat ökade med 24 procent och uppgick till 854 Mkr (691), vilket motsvarar 4,57 kr per stamaktie (3,73). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 157 Mkr (108). Årets resultat efter skatt uppgick till 1 738 Mkr (1 162) motsvarande 10,11 kr per stamaktie (6,69). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 854 Mkr (812), värdeförändringar avseende vindkraftverk med -37 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med 433 Mkr (-71) samt resultat från andelar i intressebolag om 204 Mkr (105).

Kalendarium
Årsredovisning 2013                                  vecka 16, april 2014
Årsstämma                                                           7 maj 2014
Delårsrapport januari-mars 2014                              7 maj 2014
Delårsrapport januari-juni 2014                               22 aug 2014
Delårsrapport januari-september 2014                       4 nov 2014
Bokslutskommuniké 2014                                18 februari 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:          Bokslutskommuniké 2013

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 19 februari 2014.
 
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2013 ett värde om 27,5 Mdkr (22,3). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se