Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2017

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 804 Mkr (2 265), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 24% till 14,74 kr (11,89)
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 915 Mkr (5 373)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 118 Mkr (5 474) motsvarande 38,71 kr per stamaktie (30,38)
  • Substansvärdet uppgick till 229,25 kr per stamaktie (198,49) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 185,02 kr per stamaktie (157,63)

    
Årets förvaltningsresultat uppgick till 3 284 Mkr (2 653). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 24% och uppgick till 2 804 Mkr 
(2 265), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 24% till 14,74 kr (11,89).
I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 583 Mkr (419).  

Årets resultat efter skatt uppgick till 7 769 Mkr (6 093). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 118 Mkr (5 474), motsvarande 38,71 kr per stamaktie (30,38). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 5 336 Mkr (4 932), värdeförändringar avseende vindkraftverk -36 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med 144 Mkr (–114) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 010 Mkr (590).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 14.00 CET. 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2017 ett värde om 98,4 Mdkr (86,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se