Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2011

Finansiella rapporter  – 
 • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 516 Mkr (417),
  motsvarande 3,00 kr per stamaktie (2,79)
 • Hyresintäkterna uppgick till 1 466 Mkr (1 333)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 812 Mkr (1 338),
  motsvarande 4,87 kr per stamaktie (8,95)
 • Eget kapital uppgick till 35,57 kr per stamaktie (31,13)
 • Förvaltningsresultatet före skatt för kvartal fyra 2011 ökade
  med 57 Mkr till 146 Mkr (89)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och att för preferensaktier utdelas 20,00 kr per aktie (-)
   

Årets förvaltningsresultat uppgick till 516 Mkr (417), vilket motsvarar 3,00 kr per stamaktie (2,79). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 62 Mkr (18). Årets resultat efter skatt uppgick till 812 Mkr (1 338) motsvarande 4,87 kr per stamaktie (8,95). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 990 Mkr (1 047), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med -7 Mkr (90), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -520 Mkr (148) samt resultat från andelar i intressebolag om 133 Mkr (68).

Kalendarium
Årsredovisning 2011                                                  april 2012
Årsstämma                                                              9 maj 2012
Delårsrapport januari-mars 2012                                 9 maj 2012
Delårsrapport januari-juni 2012                                   27 aug 2012
Delårsrapport januari-september 2012                         8 nov 2012

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:          Bokslutskommuniké 2011

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 24 februari 2012.

 
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2011 ett värde om 17,6 Mdkr (14,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se