Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – september 2015

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 1 298 Mkr (897), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 53 procent till 7,07 kr (4,62)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 031 Mkr (1 848)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2 410 Mkr (1 658),motsvarande 13,92 kr per stamaktie (9,34)
  • Justerat eget kapital uppgick till 97,39 kr per stamaktie (60,99) och substansvärdet uppgick till 116,06 kr per stamaktie (73,78)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 45 procent och uppgick till 1 298 Mkr (897), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 53 procent till 7,07 kr (4,62). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 329 Mkr (137).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 410 Mkr (1 658) motsvarande 13,92 kr per stamaktie (9,34). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 371 Mkr (1 428), värdeförändringar avseende räntederivat med 30 Mkr (-422) samt resultat från andelar i intressebolag om
472 Mkr (225).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:            Delårsrapport januari – september 2015
   

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 4 november 2015.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2015 ett värde om 39,9 Mdkr (34,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.