Fastighets AB Balder sammanfattar verksamhetsåret och publicerar årsredovisningen för 2022

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, för 2022 är publicerad och finns nu att läsa på bolagets hemsida. Trots tuffa förutsättningar under året har verksamheten fungerat väl, projekt som bolaget valt att fullfölja har i huvudsak löpt på enligt plan och förvaltningen levererat på ett förtjänstfullt sätt. Såväl förvaltningsresultat som substansvärde per aktie ökade sett till föregående år.

- Styrelsens bedömning är att Balders ledning och medarbetare hanterat årets utmaningar väl. Balder har en stabil finansiell grund att stå på inom såväl förvaltning som produktion av nya fastigheter och områden. Bolaget fortsätter att utvecklas trots en osäker omvärld, säger styrelseordförande Christina Rogestam.

Om innevarande år och framtiden säger bolagets vd Erik Selin:

- 2023 blir för vår del ett år med fokus på befintlig portfölj och projekt och ett år där vi sannolikt kommer att se en lägre aktivitetsnivå avseende fastighetstransaktioner. Vi kommer naturligtvis också att arbeta vidare med finansiering och ha längre framförhållning än normalt. Balders väldiversifierade och på operativ nivå lågriskportfölj ger oss goda förutsättningar att leverera stabila driftsnetton som därmed över tid säkerställer bra finansiering.

Året i siffror

 • Vid utgången av 2022 ägde Balder 1 841 förvaltningsfastigheter, varav cirka 1 300 bostadsfastigheter. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2022 ett värde om 217 353 Mkr.
   
 • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 11% och uppgick till 6 139 Mkr. Årets resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 10 175 Mkr.
   
 • Under året färdigställdes 2 026 bostäder och sammanlagt 314 184 kvm var under byggnation inom olika fastighetskategorier.
   
 • Under 2022 förvärvade Balder fastigheter till ett värde om 5 160 Mkr och avyttrade till ett fastighetsvärde om 2 913 Mkr. Försäljningarna avser i huvudsak dotterbolaget SATO Oyjs avyttringar i Finland.
   
 • I maj 2022 genomfördes en aktiesplit av bolagets aktier där varje aktie, oavsett aktieslag, delats upp på sex nya aktier (6:1).
 • Vid årets slut arbetade 1 161 personer på Balder, 42% kvinnor och 58% män.
   
 • Under 2022 tog Balders svenska och finska förvaltningsorganisation emot 76 sommarjobbare och 39 praktikanter för arbete inom olika områden.
   
 • I juni köpte Balder vindkraftverket Båtsman i Stenungsund. Totalt äger Balder elva vindkraftverk som årligen bidrar med förnybar energi motsvarande hushållsel för cirka 11 000 mindre lägenheter.
   
 • Karlatornet som ägs tillsammans med Serneke fortsatte växa och blev under året högsta byggnaden i Norden. 2022 sattes också spaden i marken för de första bostäderna i GoCo Health Innovation City i Mölndal utanför Göteborg och på Tyresö utanför Stockholm startade byggnationen av en 6 000 kvm produktionsanläggning för expanderande hyresgästen Inmotion Technologies.

Detta och mycket mer finns att läsa i Balders Årsredovisning 2022. Årsredovisningen, inklusive hållbarhetsredovisning, är publicerad och finns tillgänglig för nedladdning på www.balder.se. Årsredovisningen finns på svenska och engelska. Den svenska versionen finns även i European Single Electronic Format (ESEF) på Balders webbplats.

Ett begränsat antal tryckta årsredovisningar på svenska finns tillgängliga på Balders huvudkontor från slutet av april. Den som önskar en tryckt årsredovisning kan beställa ett exemplar via kommunikation@balder.se.


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, telefon 031-10 99 13


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 08.00 CET.