Fastighets AB Balders årsredovisning för 2016 finns nu på balder.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning för 2016 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma påbörjas inom kort.

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post arsredovisning@balder.se eller per telefon 031-10 95 70.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Årsredovisning 2016


  
Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 14.00 CET


  
Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2016 ett värde om 86,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.