Fastighets AB Balders årsredovisning för 2015 finns nu på  www.balder.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning för 2015 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort.

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post arsredovisning@balder.se, per telefon
031-10 95 70 eller fax 031-10 95 99.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

   
Bilaga
: Årsredovisning 2015

   
Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 11.00 den 7 april 2016.


  
Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2015 ett värde om 68,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.