Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – mars 2013

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 161 Mkr (131), motsvarande 0,82 kr per stamaktie (0,69)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 448 Mkr (410)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 406 Mkr (379), motsvarande 2,36 kr per stamaktie (2,25)
  • Eget kapital uppgick till 44,47 kr per stamaktie (37,81) och substansvärdet uppgick till 52,19 kr per stamaktie (43,42)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 23 procent och uppgick till 161 Mkr (131), vilket motsvarar 0,82 kr per stamaktie (0,69). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 36 Mkr (22).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 406 Mkr (379) motsvarande 2,36 kr per stamaktie (2,25). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 170 Mkr (153), värdeförändringar avseende räntederivat med 189 Mkr (233) samt resultat från andelar i intressebolag om 30 Mkr (17).

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

    
Bilaga: 
         Delårsrapport januari – mars 2013

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 15.00 den 7 maj 2013.

    
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2013 ett värde om 22,5 Mdkr (20,0). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se