Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – mars 2016

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 468 Mkr (323), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 44 procent till 2,42 kr (1,68)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 258 Mkr (685)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 707 Mkr (435), motsvarande 3,81 kr per stamaktie (2,37)
  • Eget kapital (inkl Collector AB till marknadsvärde) uppgick till 136,39 kr per stamaktie (72,72) och substansvärdet uppgick till 170,15 kr per stamaktie (90,70)

Periodens förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 45 procent och uppgick till 468 Mkr (323), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 44 procent till 2,42 kr (1,68). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 79 Mkr (55).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 775 Mkr (435). Peridens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 707 Mkr (435) motsvarande 3,81 kr per stamaktie (2,37). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 625 Mkr (402), värdeförändringar avseende räntederivat med -236 Mkr (-179) samt resultat från andelar i intressebolag om 81 Mkr (51).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

     
Bilaga:
  Delårsrapport januari – mars 2016

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 10 maj 2016.

      
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2016 ett värde om 69,8 Mdkr (38,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se