Delårsrapport januari-mars 2021

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 088 Mkr (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9% till 5,83 kr (5,36)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 405,27 kr per aktie (348,35)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 118 Mkr (2 023)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 665 Mkr (1 063) motsvarande 14,29 kr per aktie (5,91)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 228 Mkr (1 136). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 13% och uppgick till 1 088 Mkr (965), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9% till 5,83 kr per aktie (5,36). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 265 Mkr (126).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 896 Mkr (1 228). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 665 Mkr (1 063), motsvarande 14,29 kr per aktie (5,91). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1 398 Mkr (257), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 115 Mkr (3), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med 299 Mkr (-172) samt resultat från andelar i intressebolag om 516 Mkr (99).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2021 ett värde om 160,3 Mdkr (151,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se