Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – mars 2011

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 85 Mkr (88),
    motsvarande 0,82 kr per aktie (0,89)

  • Hyresintäkterna uppgick till 377 Mkr (318)

  • Resultat efter skatt uppgick till 266 Mkr (312),
    motsvarande 2,56 kr per aktie (3,13)

  • Eget kapital uppgick till 48,87 kr per aktie (36,42)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 85 Mkr (88), vilket motsvarar 0,82 kr per aktie (0,89). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 3 Mkr (4).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 266 Mkr (312) motsvarande 2,56 kr per aktie (3,13). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 157 Mkr (254), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med -4 Mkr (85), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med 123 Mkr (-33) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 Mkr (3).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2011

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.30 den 6 maj 2011.