Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – mars 2015

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 323 Mkr (234), motsvarande 1,68 kr per stamaktie (1,15)
  • Hyresintäkterna uppgick till 685 Mkr (566)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 435 Mkr (282), motsvarande 2,37 kr per stamaktie (1,45)
  • Eget kapital uppgick till 72,72 kr per stamaktie (54,02) och substansvärdet uppgick till 90,70 kr per stamaktie (63,41)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 38 procent och uppgick till 323 Mkr (234), vilket motsvarar 1,68 kr per stamaktie (1,15). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 55 Mkr (39).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 435 Mkr (282) motsvarande 2,37 kr per stamaktie (1,45). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 402 Mkr (247), värdeförändringar avseende räntederivat med -179 Mkr (-124) samt resultat från andelar i intressebolag om 51 Mkr (33).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:Delårsrapport januari – mars 2015

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.00 den 6 maj 2015.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2015 ett värde om 38,1 Mdkr (29,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.