Delårsrapport januari-juni 2021

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 249 Mkr (1 993), vilket motsvarar en ökning per aktie med
    9% till 12,06 kr (11,07)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 418,12 kr per aktie (354,98)
  • Hyresintäkterna uppgick till 4 249 Mkr (4 049)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 4 877 Mkr (1 874) motsvarande 26,15 kr per aktie (10,41)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 538 Mkr (2 347). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 13% och uppgick till 2 249 Mkr (1 993), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9% till 12,06 kr per aktie (11,07). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 570 Mkr (287).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 514 Mkr (2 195). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 877 Mkr (1 874), motsvarande 26,15 kr per aktie (10,41). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 075 Mkr (575), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 116 Mkr (12), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 37 Mkr (59), värdeförändringar avseende räntederivat med 327 Mkr (-221) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 070 Mkr (257).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller

Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2021 ett värde om 163,4 Mdkr (149,3). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se