Delårsrapport januari-mars 2018

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 683 Mkr (631), vilket motsvarar en ökning per aktie med 18% till 3,80 kr (3,23)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr (1 449)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 015 Mkr (2 006) motsvarande 11,20 kr per aktie (10,87)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 237,48 kr per aktie (209,23) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 190,60 kr per aktie (167,20)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 815 Mkr (735). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 8% och uppgick till 683 Mkr (631), vilket motsvarar en ökning per aktie med 18% till 3,80 kr (3,23).

I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 151 Mkr (131).  

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 187 Mkr (2 212). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 015 Mkr (2 006), motsvarande 11,20 kr per aktie (10,87). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 737 Mkr (1 883), värdeförändringar avseende räntederivat med -16 Mkr (47) samt resultat från andelar i intressebolag om 170 Mkr (224).

Analytiker, investerare och media är inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapport 8 maj kl 14.15. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen ring +46 21-813 80 30 och använd konferenskod: 2000948218#

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 14.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se