Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – juni 2016

Finansiella rapporter  – 
  •  Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 015 Mkr (763), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 30% till 5,31 kr (4,08)
  •  Hyresintäkterna uppgick till 2 565 Mkr (1 370)
  •  Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 733 Mkr (1 595), motsvarande 9,47 kr per stamaktie (9,21)
  •  Eget kapital (inklusive Collector AB till marknadsvärde) uppgick till 132,45 kr per stamaktie (89,33) och substansvärdet uppgick till 169,39 kr per stamaktie (106,16)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 199 Mkr (763). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 33% och uppgick till 1 015 Mkr (763), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 30% till 5,31 kr (4,08).
I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 179 Mkr (181).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 959 Mkr (1 595). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 733 Mkr (1 595), motsvarande 9,47 kr per stamaktie (9,21). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 651 Mkr (793), värdeförändringar avseende räntederivat med -429 Mkr (142) samt resultat från andelar i intressebolag om 196 Mkr (326).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:            Delårsrapport januari – juni 2016

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 23 augusti 2016.
 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2016 ett värde om 77,5 Mdkr (38,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se