Delårsrapport januari – juni 2011

Finansiella rapporter  – 
 • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 209 Mkr (195),
  motsvarande 1,32 kr per stamaktie (1,31)
   
 • Hyresintäkterna uppgick till 732 Mkr (637)
   
 • Resultatet efter skatt uppgick till 453 Mkr (473),
  motsvarande 2,87 kr per stamaktie (3,17)
   
 • Eget kapital uppgick till 33,58 kr per stamaktie (25,36)
   
 • Förvaltningsresultatet före skatt för kvartal två 2011 ökade med
  16 Mkr till 123 Mkr (107)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 209 Mkr (195), vilket motsvarar 1,32 kr per aktie (1,31). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 11 Mkr (9).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 453 Mkr (473) motsvarande 2,87 kr per stamaktie (3,17). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 388 Mkr (402), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med -2 Mkr (65), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med 20 Mkr (-39) samt resultat från andelar i intressebolag om
9 Mkr (6).

 
För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:  Delårsrapport januari – juni 2011

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 26 augusti 2011.Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2011 ett värde om 15,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se