Fastighets AB Balders årsredovisning för 2014 finns nu på www.balder.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning för 2014 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort.

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post arsredovisning@balder.se, per telefon
031-10 95 70 eller fax 031-10 95 99.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Årsredovisning 2014

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 9 april 2015.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2014 ett värde om 37,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.