Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – mars 2012

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 131 Mkr (85),
    motsvarande 0,69 kr per stamaktie (0,55)

  • Hyresintäkterna uppgick till 410 Mkr (377)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 379 Mkr (266),
    motsvarande 2,25 kr per stamaktie (1,70)
  • Eget kapital uppgick till 37,81 kr per stamaktie (32,58)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 131 Mkr (85), vilket motsvarar 0,69 kr per stamaktie (0,55). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 22 Mkr (3).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 379 Mkr (266) motsvarande 2,25 kr per stamaktie (1,70). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 153 Mkr (157), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med - Mkr (-4), värdeförändringar avseende räntederivat med 233 Mkr (123) samt resultat från andelar i intressebolag om 17 Mkr (3).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:          Delårsrapport januari – mars 2012

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 9 maj 2012.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2012 ett värde om 20,0 Mdkr (16,8). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.