Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-september 2023

Finansiella rapporter  – 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 683 Mkr (4 601), vilket motsvarar en minskning per aktie med 1% till 4,06 kr (4,11)
     
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 89,74 kr per aktie (92,84)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 8 855 Mkr (7 716)
     
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1 978 Mkr (9 329) motsvarande -1,71 kr per aktie (8,34)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 5 009 Mkr (5 030). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 683 Mkr (4 601), vilket motsvarar en minskning per aktie med 1% till 4,06 kr (4,11). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 425 Mkr (1 453).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 486 Mkr (10 277). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1 978 Mkr (9 329), motsvarande -1,71 kr per aktie (8,34). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -5 995 Mkr (6 213), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 6 Mkr (58), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 337 Mkr (69), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med 212 Mkr (1 334) samt resultat från andelar i intressebolag om -989 Mkr (873).

Presentation av Balders delårsrapport
Klockan 08:45 (CET) den 27 oktober håller vd Erik Selin och finanschef Ewa Wassberg en webbsänd presentation. Presentationen hålls på engelska och under telefonkonferensen finns möjlighet för finansmarknadens representanter att ställa frågor. Följ webbsändningen på https://ir.financialhearings.com/fastighets-balder-q3-2023.

Vänligen registrera dig här för att kunna ställa frågor under konferenssamtalet. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens-ID. Mediefrågor hänvisas till pressansvarig på press@balder.se.

Den inspelade presentationen och telefonkonferensen kommer i efterhand att finnas tillgänglig här.  
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:00 CET.