Bokslutskommuniké januari-december 2021

Finansiella rapporter  – 

 • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26% till 29,72 kr (23,51)
   
 • Långsiktigt substansvärde uppgick till 503,76 kr per aktie (387,38)
   
 • Hyresintäkterna uppgick till 8 956 Mkr (8 134)
   
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 18 508 Mkr
  (6 641) motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 6 129 Mkr (4 900). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 31% och uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26% till 29,72 kr per aktie (23,51). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 327 Mkr (663).

Årets resultat efter skatt uppgick till 19 584 Mkr (7 275). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 18 508 Mkr (6 641), motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 12 990 Mkr (3 429), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 121 Mkr (24), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 225 Mkr (174), värdeförändringar avseende räntederivat med 511 Mkr (-141) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 521 Mkr (897).
 

För mer information, vänligen kontakta
Erik Selin, VD, telefon + 46 (0)31-10 95 92 eller
Marcus Hansson, Finanschef, telefon +46 (0)31-10 95 94


 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Balder är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden med fastigheter även i Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2021 ett värde om 191,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.