Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – mars 2017

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 631 Mkr (468), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 33 procent till 3,23 kr (2,42)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 449 Mkr (1 258)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 006 Mkr (707), motsvarande 10,87 kr per stamaktie (3,81)
  • Substansvärdet uppgick till 209,23 kr per stamaktie (170,15) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 167,20 per stamaktie (136,39)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 735 Mkr (562). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 35% och uppgick till 631 Mkr (468), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 33% till 3,23 kr (2,42). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 131 Mkr (79).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 212 Mkr (775). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 006 Mkr (707) motsvarande 10,87 kr per stamaktie (3,81). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 883 Mkr (625), värdeförändringar avseende räntederivat med 47 Mkr (-236) samt resultat från andelar i intressebolag om 224 Mkr (81).

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2017

  
Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 14.00 CEST

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2017 ett värde om 88,4 Mdkr (69,8). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.