Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – september 2014

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 897 Mkr (624), motsvarande 4,62 kr per stamaktie (3,33)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 848 Mkr (1 363)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 658 Mkr (1 183), motsvarande 9,34 kr per stamaktie (6,83)
  • Eget kapital uppgick till 60,99 kr per stamaktie (48,96) och substansvärdet uppgick till 73,78 kr per stamaktie (56,66)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 44 procent och uppgick till 897 Mkr (624), vilket motsvarar 4,62 kr per stamaktie (3,33). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 137 Mkr (112).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 658 Mkr (1 183) motsvarande 9,34 kr per stamaktie (6,83). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 428 Mkr (457), värdeförändringar avseende räntederivat med -422 Mkr (429) samt resultat från andelar i intressebolag om 225 Mkr (95).

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

  
Bilaga:           
Delårsrapport januari – september 2014

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 4 november 2014.

   
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2014 ett värde om 34,5 Mdkr (24,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se