Delårsrapport januari-september 2020

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 146 Mkr (2 970), vilket motsvarar en ökning per aktie med 6% till 17,48 kr (16,50)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 362,77 kr per aktie (311,10)
  • Hyresintäkterna uppgick till 6 079 Mkr (5 577)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 063 Mkr (4 473) motsvarande 17,02 kr per aktie (24,85)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 682 Mkr (3 398). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 6% och uppgick till 3 146 Mkr (2 970), vilket motsvarar 17,48 kr per aktie (16,50). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 475 Mkr (612).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 521 Mkr (5 060). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 063 Mkr (4 473), motsvarande 17,02 kr per aktie (24,85). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 817 Mkr (2 953), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 65 Mkr (95), värdeförändringar avseende räntederivat med -231 Mkr (-473) samt resultat från andelar i intressebolag om 475 Mkr (726).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 08.00 CET.

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2020 ett värde om 151,1 Mdkr (133,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se