Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – september 2013

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 624 Mkr (508), motsvarande 3,33 kr per stamaktie (2,74)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 363 Mkr (1 258)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 183 Mkr (665), motsvarande 6,83 kr per stamaktie (3,73)
  • Eget kapital uppgick till 48,96 kr per stamaktie (39,24) och substansvärdet uppgick till 56,66 kr per stamaktie (47,12)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 23 procent och uppgick till 624 Mkr (508), vilket motsvarar 3,33 kr per stamaktie (2,74). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 112 Mkr (77).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 183 Mkr (665) motsvarande 6,83 kr per stamaktie (3,73). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 457 Mkr (449), värdeförändringar avseende räntederivat med 429 Mkr (-51), varav 37 Mkr (-) realiserat samt resultat från andelar i intressebolag om 95 Mkr (58).

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

   
Bilaga: 
Delårsrapport januari – september 2013

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 7 november 2013.

   
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2013 ett värde om 24,2 Mdkr (20,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se