Delårsrapport januari – september 2012

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 508 Mkr (370), motsvarande 2,74 kr per stamaktie (2,21)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 258 Mkr (1 097)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 665 Mkr (373), motsvarande 3,73 kr per stamaktie (2,23)
  • Eget kapital uppgick till 39,24 kr per stamaktie (32,96)
     

Periodens förvaltningsresultat ökade med 37 procent och uppgick till 508 Mkr (370), vilket motsvarar 2,74 kr per stamaktie (2,21). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 77 Mkr (34).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 665 Mkr (373) motsvarande 3,73 kr per stamaktie (2,23). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 449 Mkr (486), värdeförändringar avseende räntederivat med -51 Mkr (-378) samt resultat från andelar i intressebolag om 58 Mkr (52).

      

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29
   

Bilaga:  Delårsrapport januari - september 2012
   

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 8 november 2012.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2012 ett värde om 20,7 Mdkr (16,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se