Delårsrapport januari-september 2021

Finansiella rapporter  – 

 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 924 Mkr (3 146), vilket motsvarar en ökning per aktie med 20% till 21,04 kr (17,48)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 454,43 kr per aktie (362,77)
  • Hyresintäkterna uppgick till 6 535 Mkr (6 079)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 11 120 Mkr (3 063) motsvarande 59,62 kr per aktie (17,02)

 

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 4 376 Mkr (3 682). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 25% och uppgick till 3 924 Mkr (3 146), vilket motsvarar en ökning per aktie med 20% till 21,04 kr per aktie (17,48). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 932 Mkr (475).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 11 903 Mkr (3 521). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 11 120 Mkr (3 063), motsvarande 59,62 kr per aktie (17,02). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 7 436 Mkr (801), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 109 Mkr (15), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 215 Mkr (65), värdeförändringar avseende räntederivat med 415 Mkr (-231) samt resultat från andelar i intressebolag om 2 096 Mkr (475).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.00 CET.

 

 

 

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2021 ett värde om 179,2 Mdkr (151,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se